can @ sivildusunce.com
Can Ceylân[1]
Allâh’ın çalışma şeklini, yâni Sünnetullah’ı anlarsak, birçok sorunu, daha belirtileri ilk ortaya çıkmaya başladığında tespit edebilir ve önlem alabiliriz. Bu beceriye, modern literatürdekitâbirle “sosyal okuryazarlık” da denilmektedir. Etrâfımızda olanların ne anlama geldiğini, sebep-sonuç ilişkisi açısından nasıl bir mânâifâde ettiğini, içindeki anlam katmanlarına nasıl nüfuz edilebileceğini öğrenerek bu beceriyi kazanabiliriz. Aksi halde Allâh’ın ilham lütfuna mazhar olamaz ve bunun vebâli altında kalırız.
Allah, Sünnetullah’ın nasıl okunacağını zamânın idrakine anlatmak için peygamberler göndermiştir. İslâm inancına göre, son peygamber de on dört asır önce gelmiş ve artık iş, vahye muhatap olamayacak biz sıradan kullara kalmıştır. Ancak şimdi bizlere düşen bu ebedî mesajı “21. Asrın Işığında Müslümanlık” anlayışıyla okumak ve zamânınidrâkine söyletmektir.
Uyandırma Servisi: Sivil Farz
Ebedî mesajı, zamânınidrâkine söyletmek, bir uyandırma servisi ve önümüzdeki yolu aydınlatma hizmetidir. Bu mesûliyet, ağırlıklı olarak zamânınrûhu ilehısımlıktesis edecek kadar, onu anlayan ve anlatan müctehidlerin omuzlarındadır. Ancak bu, bir farz-ı kifâye şeklinde anlaşılmamalıdır. Akıl sâhibi her insanın kabiliyeti ölçüsünde taşın altına elini koyma sorumluluğu vardır. Bu, tâbir-i câizse, bir “sivil farz”dır. Hiçbir anayasa maddesi, devletin hiçbir resmî yönetmeliği olmasa bile, bireyin omuzlarında değil, ama kalbinde ve yüreğindeki yüktür.
Göz ve Zihin Açıklığı
Büyüklerin küçüklere ders çalışırken veya onları okula giderken söyledikleri “Allah zihin açıklığı versin” sözü, hem bir duâ, hem bir dilek hem de bir temennidir ki, kişiye fert plânında “sivil farz”ı hatırlatır. Kişinin, Sünnetullah’ı anlama sorumluluğu taşıyan birey olarak, gözü ve zihni açık olmalıdır. Karanlıkta bile “ak sütün içindeki ak kılı görebilecek” idrâke ve uyanıklığa sâhip olmalıdır.
Sivil Siyâset
Bir Müslümanın hayâta İslâm, yâni “selâm” (barış) getirme sorumluluğu, yâni “sivil siyâset” işlevi, göz ve zihin açıklığı ile mümkündür. Siyâseti; parti, parlamento, seçim, sandık gibi fâsiddâirelerden çıkarıp, nabzının attığı her anda hayâtının vazgeçilmezi hâline getiren birey, ancak ve ancak bu bakış açısıyla bir barış tedârikçisi ve müteahhiti olabilir.
Etrâfında olup biteni ve çevrilen dolapları, bir şâhin gözü keskinliği ile algılayıp, kurt tecrübesi ile idrak eden ve aslan cesâreti ile hareket eden birey ve bu bireylerden oluşan toplum, asla ve asla tökezlemek ve yoldan sapmaz. Zira bir şekilde Sünnetullah’a, yâniparçası olduğu tabiatın kurallarına tâbi olup onları hayır için iletmiş olur. Allâh’ın yeryüzünde halife yaratmasındaki “ince espri” de budur.
Bu espri, her espri gibi zekâ yâni açık ve uyanık bir zihin gerektirir. Canbaza bak oyunları, yapay gündemler, yabancı bakış açıları ve yorumlarla ayakta olsa da uyutulan bir zihnin bunları yapması mümkün değildir.
Uyanık olan zihnin, topluma şâmil hâle getirildiğinde demokrasinin unsuru olan siyâsî seçimler, kritik viraj olsa da ikmâli mümkün olmayan kırılmalar olarak yaşanmaz. “Toplumsal akıl”, her dâim çalışan bir enerji santrali gibi voltaj değişmelerine karşı tedbirli ve hazırlı olur. Toplumsal akıl, her olguyu “sebep-sonuç-sebep çerçevesi”nde her dâim değerlendirip duruş sergileme ve toplumun bireylerine yol gösterme ve yolunu aydınlatma işlevini yerine getirir.
Ülke Gündemi
Bu zâviyeden ülke gündemine bakarsak, toplumsal göz ve gönül uyanıklığımızın zâfiyetini görebiliriz. Bu zâfiyet, siyâsîtârihimizdeki habis askerî darbe geleneği, ekonomik kriz fobisi, sosyal yapıdaki uyumsuzluk alışkanlığı gibi unsurlarda kendini göstermektedir.
Birkaç adım ötede muz kabuğu görüp, “eyvah yine düşeceğim” diye düşünmek, topluma kendini kurtarıcı bir refleks kazandırmaz. Son on üç yılda yaşanan normalleşme, sosyopolitik yapıda aşı görevini yerine getiren takviyeler yapmıştır. Ancak bünye, itilaf mahfillerinde üretilen mikroplara karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek beceri konusunda tecrübesizdir. 7 Haziran sonrası yaşanan siyâsî mahmurluk, bunun göstergesidir. Bu durumun, mâhir demirciler ellerinde çeliğe su verme sürecine dönüşmesi önemli bir adım olacaktır. [1][1]Yrd.Doç.Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi