İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin faaliyet alanlarında açıklandığı yönetmelik şöyle:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İMAM ŞÂFİÎ VE ŞÂFİÎLİK ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İŞAMER): İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilim, fikir, ahlâk, tarih, kültür, edebiyat ve benzeri alanlarda Şâfiî mezhebi kurucusu İmam Şâfiî ve Şâfiî mezhebi eksenli ortaya konulan birikime dair bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası ilmî toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bünyesindeki kütüphaneyi araştırmacıların istifadesine açık tutmak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda her türlü yayın yapmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kısa süreli eğitim, seminer, konferans, çalıştay, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ç) Araştırma grupları oluşturarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal projeler yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütmek.

e) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amacı doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek.

c) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

e) Merkezin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunmak.

f) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak.

g) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet etmek.

b) Yönetim Kurulu toplantısında Kurulun sekreterliğini yapmak.

c) Müdürün verdiği görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü Üniversitenin İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olacak şekilde toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararı ile sona erdirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak.

c) Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında gelen eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek.

ç) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen (en az beşi Üniversite İlahiyat Fakültesinden) öğretim elemanları arasından sekiz, kamu kurum ve kuruluşlarından beş ve konu ile ilgili sivil toplum veya mesleki kuruluş mensupları arasından iki üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilen üyeler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sivil Düşünce haber Portalı
sivildusunce.com