YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği

–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/9)

–– Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/04/2023 Tarihli ve 10585 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/155, K: 2023/38 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/14, K: 2023/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı